کنکور زیست شناسی تبریزمقايسه ميتوز و ميوز |

مقایسه میتوز و میوز - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

مقایسه میتوز و میوز

t02

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی پروفاز:

پروفاز میتوز: کروموزوم‌ها، کوتاه و فشرده و ضخیم می‌شوند. کروموزوم‌ها در یک سلول  همتا هستند، ولی جفت نمی‌شوند.

پروفاز I: کروموزوم‌های همتا جفت شده و تتراد تشکیل می‌دهند.

پروفاز II: کروموزوم‌ها، غیرهمتا هستند و جفت نمی‌شوند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی متافاز:

متافاز میتوز: کروموزوم‌ها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز I: تترادها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز II: کروموزوم‌های غیرهمتا در استوای سلول قرار می‌گیرند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی آنافاز:

آنافاز میتوز: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

آنافاز I: کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند.

آنافازII: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

  مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی تلوفاز:

تلوفاز میتوز: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n یا هر دو ۲n کروموزومی بوده و تک کروماتیدی و مشابه سلول مادری هستند.                                                         

تلوفازI: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم دو کروماتیدی دارند.

تلوفازII: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم تک کروماتیدی دارند.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای مقایسه میتوز و میوز بسته هستند

icon 4,266 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')