کنکور زیست شناسی تبریزروش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک بار |

روش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک بار - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

روش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک بار

روش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک بار ، یکی از تکنیک‌ها و روش‌های بسیار مهم دوران جمع‌بندی در فرصت یک ماه مانده تا کنکور است. به طوری که در صورت پیاده کردن صحیح آن می‌توان شاهد رشد و ارتقاء روز افزون هر داوطلب کنکوری بود.

مقاله را با یک مثال شروع میکنیم. باغبانی را فرض کنید که باغ سیب دارد. او در سایهی چندین ماه تلاش، قصد دارد تا با فروش میوهها، هزینهی یک سال خانوادهاش را تأمین کند. او ناگزیر است در یک محدودهی زمانی، میوهها را جهت حمل به بازار مصرف آماده کند. باید برای این کار، ابتدا میوهها را از درخت چیده و سپس در داخل کارتنها بستهبندی کند تا امکان ارسال آنها به بازار فراهم شود. ولی این باغبان تا آخرین لحظه، خود را سرگرم چیدن میوهها از درخت میکند، غافل از این که هر لحظه ممکن است کامیون حمل بار از راه برسد، در حالی که او هنوز میوهها را بستهبندی نکرده است. بالاخره کامیون هم از راه میرسد ولی متأسفانه باغبان دیگر فرصت و زمانی برای بستهبندی و ارسال میوهها به بازار ندارد. آری، زحمات یک سالهی او به همین سادگی به هدر رفت.

آیا به نظر شما بهتر نبود، باغبان از چیدن میوههای باقیمانده روی درخت، دست میکشید و آخرین فرصتهای باقیماندهی خود را صرف بستهبندی (جمعبندی) میوهها میکرد؟

داستان فوق شامل حال تمامی داوطلبان کنکور هم میشود. شما هم چندین روز و ماه خود را صرف یادگیری مطالب و منابع کنکور کردهاید. حالا وقت آن رسیده است که آنها را در بازههای کوتاهمدت سه روزه، جمعبندی و آمادهی استفاده در سر جلسهی کنکور کنید. در غیر این صورت، به همان سرنوشت تلخ باغبان داستان فوق دچار خواهید شد و به حداکثر نتیجهی مطلوب خود نخواهید رسید.

در ضمن، بارها از سوی داوطلبان شنیده میشود که من از فلان آزمون، آن طور که باید و شاید نتیجهای نگرفتم یا میتوانستم خیلی بهتر از اینها عمل کنم؛ دلیل آن کاملاً واضح است. عدم داشتن فرصت زمانی کافی برای مرور و بروز فراموشی حتی در حد فرمولهای ساده و برخی نکات اصلی، توان پاسخگویی شما را در سر جلسهی آزمون تا حد زیادی خواهد کاست، ولی با یک نگاه سریع به چند صفحه از خلاصهها و فرمولها در روزهای قبل از آزمون، خیلی از مشکلات فوق منتفی خواهد شد. آیا کنکور سراسری برای شما مهمتر از این کنکورهای آزمایشی نخواهد بود؟ آیا نباید برای کسب حداکثر آمادگی در آنها، از شیوههای مناسبتر دیگری هم سود جست؟

 اصول جمعبندی به شیوهی هر سه روز یک بار: 

۱- در این شیوه، یک روز صرف برگزاری آزمون و تحلیل آن میشود و دو روز دیگر، صرف پرداختن به مباحث خاصی میشود که در آنها بیشتر احساس ضعف یا نیاز میکنید.

۲-سعی کنید طبق همان برنامهی زمانی کنکور سراسری، آزمونهای جامع را در منزل برگزار کنید. (ساعت ۸ صبح برای رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی و ساعت ۱۵٫۳۰ عصر برای رشتههای هنر و زبان). در ضمن، مقالههای مربوط به نحوهی شبیهسازی کنکور در منزل را هم مطالعه کنید. 

۳-درطی مقالات متعددی، هنر آزمون دادن و نحوهی برخورد با آزمونها تشریح شده است. حالا زمان آن فرا رسیده که همگی آنها را در قالب آزمونهای هر سه روز یک بار، چندین دفعه تکرار کنید تا ملکهی ذهنتان شود. بدین ترتیب شما خواهید توانست، تکنیکهای صحیح آزمون دادن را سر جلسهی کنکور هم به راحتی پیاده کنید.

۴- روشهایی چون تکنیک دو علامت × و о(جهت شکار تستهای خیلی دشوار و وقتگیر) و تکنیک زمانهای مرور از جمله روشهایی هستند که بایستی در روش جمعبندی فوق تمرین شوند.

۵ – شما میتوانید در کنار مرور و جمعبندی هر سه روز یک بار خود، برای بعضی مباحث یا دروس خاصی که بیشتر نگران آنها هستید، یک برنامهی مدون چند روزه هم تنظیم کنید تا در کمال آرامش به مطالعهی آن مباحث بپردازید. 

۶-استرسهای احتمالی سر جلسهی آزمون، ناشی از یک سری عواملی چون حل نکردن چند تست پشت سر هم، احساس کاذب فراموشی مطالب، اتفاقات غیرمترقبه سر جلسه، خستگیهای جسمی و … خواهد بود. حال شما میتوانید در قالب چندین آزمون جامع قبل از کنکور سراسری، همهی موارد فوق را تجربه کرده و از همه مهمتر، برای مقابله با آنها به یک سری راهحلهای مناسب (که مختص خود شما هم باشد) دست پیدا کنید و جهت اطمینان بیشتر میتوانید از نظر مشاوران و سایر افراد آگاه در این زمینه هم استفاده کنید. 

۷- منابعی که برای اجرای آزمونهای جامع استفاده میکنید، باید با همان تعداد سؤال و چینشی باشد که در کنکور سراسری وجود دارد. سطح سؤالات هم نه خیلی دشوارتر از کنکور و نه خیلی راحتتر از آن باشد.

۸- با توجه به زمان کم بین هر آزمون، شاید نتوانید همهی مباحث موردنظر خود را مرور یا تکمیل کنید. بنابراین در این گونه موارد، بهتر است که آنها را بر حسب اهمیتشان در کنکور، اولویتبندی کرده و سپس مطالعه کنید.

۹-عالی خواهد شد اگر برای هر آزمون جامعی که پیش رو دارید، این حس را در خود ایجاد کنید که برای کنکور سراسری آماده میشوید. لذا همان کارهایی را انجام دهید که برای روزهای قبل از کنکور اصلی انجام میدادید، یعنی پرداختن به مهمترین مباحثی که در نظر دارید.

نکات قابل توجه: 

۱- به هیچ عنوان، تحلیل آزمونها را کنار نگذارید. بررسی آزمونها بیش از هر زمان دیگری به کمک شما خواهد آمد. اول این که خود این ارزیابیها، حکم یک مرور مجدد دیگر را خواهد داشت و در ثانی، به نقاط ضعف و قوت خود، دقیقتر پی برده و در دو روز بعدی، سعی در برطرف کردن آن کنید.

۲-دقت کنید در این شیوهی آزمون دادن (هر سه روز یک بار)، کل مباحث کنکور در قالب آزمونهای جامع و تحلیل آنها مرور میشود یعنی اینکه هر فردی با پشت سر نهادن هر آزمونی، به بخش بیشتری از مباحث کنکور مسلطتر خواهد شد و در نتیجه، در آزمونهای بعدی احساس آرامش بیشتری به او دست خواهد داد.

۳- با روش جمعبندی هر سه روز یک بار، میتوان به آن دسته از مطالب و نکات خیلی فرار مباحث درسی مختص به خود پی برد و با تکرار آنها در طی هر آزمون، موجبات ماندگاری هر چه بیشتر آنها را در ذهن فراهم کرد. قابل ذکر است، در صورت عدم برگزاری آزمونهای جامع هر سه روز یک بار، این امکان فوق میسر نمیشود.

  آفتهای دوران جمعبندی:

۱- وسواس بیش از حد، نگرانی غیرضروری، استرس کاذب و ترس از فراموشی مطالب خوانده شدهی قبلی و … ممکن است شما را به بیراهه بکشاند. در این مواقع، تنها به خدا توکل کرده و به همین روش جمعبندی هر سه روز یک بار بسنده کنید. شک نکنید که این صحیحترین، سریعترین و بهترین روش پیش روی شما خواهد بود. 

۲- برخی دانشآموزان، این فرصت یک ماهه را زمانی مناسب برای یادگیری برخی از مباحث خوانده نشدهی قبلی خود میدانند، لذا بیشترین انرژی خود را برای همین چند مبحث محدود از منابع کنکور صرف میکنند؛ لذا از مرور و جمعبندی عمدهمباحثی که در آنها تسلط دارند، غافل میشوند. به طور یقین، این دسته از داوطلبان کنکور، نتیجهای از این کار خود نخواهند گرفت زیرا همانطور که اشاره شد، مرور و جمعبندی مباحث فرا گرفته شدهی قبلی، مهمتر از هر چیز دیگری است، چرا که سر جلسهی کنکور با یک ذهن آشفته و پر از اطلاعات غیرطبقهبندی شده، نمیتوان درست رفتار کرد. لذا برای مباحثی که تسلط زیادی در آنها ندارید، از همان بازهی زمانی بین دو آزمون استفاده کنید.

۳- شاید هر روز آزمون دادن هم زیاد مفید نباشد، زیرا این امر فقط آموختههای شما را تثبیت میکند. در صورتی که انتظار داریم از فاصلهی بین دو آزمون جهت افزایش سطح یادگیری خود و پرداختن به نکات خیلی فرار هم استفاده کنید و ممکن است در دروس حفظی و نیمهحفظی، از هر جای کتاب سؤالی طرح شود که نتوان در قالب آزمونهای جامع منزل، آنها را مشاهده کرد.

۴- عدم انجام تحلیل صحیح آزمونها و یا سریع گذشتن از آنها، شما را از بخش زیادی از فواید روش آزمون دادن در هر سه روز یک بار، محروم میکند، زیرا با همین بررسی و ارزیابی سادهی آزمونهاستکه به مشکلات خود پی برده و سعی میکنید برای آنها چارهجویی کنید تا این مسائل بار دیگر، سر جلسه کنکور، گریبانگیر شما نشود.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 4 ژوئن, 2013 alt دیدگاه‌ها برای روش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک بار بسته هستند

icon 4,799 بازدید iconدسته : روش های مطالعه، مشاوره

__(Comments are closed.,'kubrick')