کنکور زیست شناسی تبریزبررسی مفهومی تست آموزشی |

بررسی مفهومی تست آموزشی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

بررسی مفهومی تست آموزشی

تست: پروتئین هایی که در مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی میکروب ها را نابود می کنند، در کدام بخش ساخته می شوند؟

۱٫ شبکه آندوپلاسمی زبر بازوفیل ها

۲٫ شبکه آندوپلاسمی زبرنوتروفیل ها

۳٫ سیتوزول بازوفیل ها

۴٫ سیتوزول نوتروفیل ها

نکات آموزشی(۱)

مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیراختصاصی، گلبول های سفید و فاگوسیتوزاست. درعمل فاگوسیتوز، گلبول های سفید بیگانه خوار(فاگوسیت ها) مانند مونوسیت ها ونوتروفیل ها میکروب ها را می بلعند و در نهایت توسط آنزیم های لیزوزومی خود آن ها را نابود می کنند. پس پروتئین های ذکرشده در این تست آنزیم های لیزوزومی هستند.

پس گزینه های ۱ و۳ حذف می شوند چرا که بازوفیل ها توانایی فاگوسیتوز ندارند.

نکات آموزشی(۲)

در سلول های یوکاریوت، تمامی پروتئین ها در سیتوپلاسم سلول ساخته می شوند. این عمل توسط ریبوزومها در دو بخش از سیتوپلاسم این سلول ساخته می شود. گروهی از ریبوزوم ها عمل پروتئین سازی را بر روی غشاء شبکه آندوپلاسمی زبر انجام می دهند وپلی پپتیدهای حاصل را به درون این شبکه وارد می کنند. گروه دیگری از ریبوزوم ها در سیتوزول فعالیت می کنند.

هریک از پروتئین ها،نهایتاً دربخشی از سلول ویا خارج از آن به فعالیت خواهد پرداخت. این که یک پروتئین در سیتوزول سلول یوکاریوت یا بر روی شبکه آندوپلاسمی آن ساخته شود، بستگی به مقصد نهایی آن پروتئین دارد. پروتئین های مربوط به سه بخش زیر، توسط ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند:

۱٫پروتئین هایی که از سلول خارج می شوند مانند آنزیم های گوارشی، هورمون های پلی پپتیدی، کلاژن و…

۲٫پروتئین هایی که در غشاء سلول قرار می گیرند مانند پمپ ها، کانال ها، گیرند های هورمون ها

۳٫پروتئین هایی که به لیزوزوم می روند مانندآنزیم های تجزیه کننده

پس گرینه۲ صحیح است.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 23 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای بررسی مفهومی تست آموزشی بسته هستند

icon 2,801 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')