کنکور زیست شناسی تبریزویژگی های سلولهای گیاهی |

ویژگی های سلولهای گیاهی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

ویژگی های سلولهای گیاهی

t02

ویژگیهای سلولهای گیاهی

۱-سلولهایی که قدرت میتوز دارند:مریستم و بچه پارانشیم

۲-سلولی که قدرت میوز دارد:پارانشیم (خورش)

۳-سلول بدون واکوئل:سلول بنیادی (مریستم)

۴-سلول فتوسنتز کننده :کلرانشیم ،سلولهای نگهبان روزنه وگاهی کلانشیم

۵-کم ترین فضای بین سلولی :مریستم

۶-سلول با ضخیم ترین دیواره نخستین :کلانشیم

۷-سلول با متنوع ترین اعمال:پارانشیم (هم فتوسنتز می کند،هم آب و مواد غذایی ذخیره می کند،هم در ترشح نقش دارد)

۸-بیشترین فضای بین سلولی :پارانشیم

۹-سلول با دیواره ناهمگن (غیر یکنواخت):کلانشیم و سلولهای نگهبان روزنه(دیواره داخلی سلولهای نگهبان روزنه قطورتر است)

۱۰-سلول با بیشترین میتوکندری(سلول همراه)

۱۱-بیشترین تعداد انواع سلول در یک بافت(بافت هادی ابکش)

۱۲-بزرگترین واکوئل:پارانشیم بالغ و سلول آبکشی

۱۳-سلول زنده بدون هسته:سلول آبکشی

۱۴-سلول های مریستمی بیشتر با تقسیم شدن ،سلولهای پارانشیمی بیشتر با بزرگ شدن و سلولهای کلانشیمی فقط با بزرگ شدن سبب رشد گیاه می شوند.

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 2 اکتبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای ویژگی های سلولهای گیاهی بسته هستند

icon 4,218 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، سال دوم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')