کنکور زیست شناسی تبریزتست زنی به شیوه‌ی زمان‌دار |

تست زنی به شیوه‌ی زمان‌دار - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

مطالب و موضوعاتی شبیه جملات و عبارات روبرو فراوان از سوی داوطلبان و دانش‌آموزانی که خود را برای آزمون ســراسری آماده می‌کنند، شــنیده می‌شود. این گــروه از داوطلبان در سرگردانی نسبت به چرایی وقوع چنین اتفاقاتی به سر می‌برند. تداوم این حیرت باعث خواهد شد تــا آرام آرام مسیری را که میپیمایند دچـــــار انحــراف شــده و طبیعتاً با تکــــرار کسب نتایج نامطـــلوب، استـــــرس و نگــــرانی، جایــگزین آرامــــش‌و اطمینان‌خاطر شـــود و کمکم با چیره شـــدن خسـتگی روحــی، ایــــن گروه از داوطلبان ترجیح دهنــد به یافته‌های اندک خود قناعت کنند و نتیجه‌یچنین قناعتی هرگز موفقیت دلخواه در کنکور نخواهد بود.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 فوریه, 2014 alt بدون نظر

icon 2,860 بازدید iconدسته : برنامه ریزی، روش های مطالعه، مشاوره